Rusza kontynuacja Dolnośląskiego programu pomocy uczniom niepełnosprawnych "Sprawny uczeń".
W roku 2014 przyznane zostaną w ramach Dolnośląskiego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym
"Sprawny uczeń" na rok szkolny 2014-2015 stypendia uczniom niepełnosprawnym
ze szkół podstawowych (klasy 1-6) gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
(z wyłączeniem szkół policealnych) mieszkańcom Dolnego Śląska. 
Więcej informacji w załączniku.

Do pobrania:
- Informacja o naborze wniosków

 

Terminy składania wniosków:
Semestr letni do dnia 30.03.2014r.
 Semestr zimowy do dnia 30.09.2014r.

Od 17 marca 2014r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (Moduł II). Termin składania wniosków na pierwszy semestr upływa 30 marca 2014r.


Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do PCPR w Głogowie. A w przypadku wniosków składanych droga pocztową, datę stempla pocztowego.


Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module II:
1) znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
2) nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W 2014r. ramach modułu II kwota dofinansowania lub refundacji poniesionych kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:
1) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – nie mniej niż 1.000,00 zł,
2) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000,00 zł,
3) opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów.

Więcej…

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie
zaprasza do złożenia oferty na zadanie, którego przedmiotem jest:

„Usługa hotelowo – restauracyjna wraz z wynajmem sali na potrzeby przeprowadzenia szkolenia
zamkniętego dla kadry pomocy społecznej w Powiecie Głogowskim.”


Do pobrania:

- Treść zaproszenia

 

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GŁOGOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
- RADCA PRAWNY

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia

 

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GŁOGOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
- RADCA PRAWNY
Szczegóły na stronie BIP PCPR Głogów w zakładce „Ogłoszenia”


Do pobrania:

- Treść ogłoszenia

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie
zaprasza do złożenia oferty na zadanie, którego przedmiotem jest:

„Usługa hotelowo – restauracyjna wraz z wynajmem sali na potrzeby przeprowadzenia szkolenia
zamkniętego dla kadry pomocy społecznej w Powiecie Głogowskim.”

Do pobrania:

- Treść zaproszenia
- Treść umowy

- Wyniki postępowania

W dniu 5 lutego 2014 r. wpłynęło pytanie odnośnie umieszczonego na stronie zaproszenie do składania ofert o treści:
"Czy w związku z prowadzonym postępowaniem na organizację wyjazdu szkoleniowego należy uznać, iż całość zamówienia jest finansowana ze środków publicznych, a samo szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych dla osób w nim uczestniczących?"
Odpowiedź:
"Całość zamówienia jest finansowana ze środków publicznych, a szkolenie będzie miało na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych osób w nim uczestniczących."
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie jako autor projektu „AKTYWNI ŻYCIOWO, AKTYWNI ZAWODOWO - projekt systemowy PCPR Głogów”, współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7. 1. 2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest: organizacja i przeprowadzenie grupowych treningów kompetencji i umiejętności społecznych  oraz poradnictwa indywidualnego z psychologiem dla uczestników projektu „AKTYWNI ŻYCIOWO, AKTYWNI ZAWODOWO – projekt systemowy PCPR Głogów.

Do pobrania:

- Treść ogłoszenia

- ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK NR 1 O WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT